کم شده بندرت

فامیل ما اغلب الان با غریبه ازدواج کردند!

سیستانی ها!

با شیرازی ها!

مشهدی ها!

بیرجندی ها!

اهل سنت!

حتی با اهل سنت!

این نتیجه نسل دوم ماست که در شهرها ساکن شدند!

یا نسل سوم ما!

دیگه تنها جمع خودمانی نیست یا همان بچه های یک روستا!

یا روستاهای هم جوار!

در بیرجند!

روابط فامیلی نزدیک!

کم شده بندرت!

940119

/ 0 نظر / 15 بازدید