نه این حاشیه ها

در حین شناخت و آگاهی باید برای بهتر شدن زندگی ات تامین نیازهایش تلاش می کردی!
نه این حاشیه ها!
که تنها عمرت تلف کرد!
دنبال هر شغالی راه بیافتی که چرا اینکار رو کرد اون کار کرد!
شغال ها که شکم شان سیر هست!
دارند!
جفتک می زنند!
941117

/ 0 نظر / 8 بازدید