برای خوبی خودت تلاش کن

کدوم رگ خونی!

میون یک مشت وحشی گشنه!

همین رو بدونی کافیه!

برای خوبی خودت تلاش کن!

عمرت برای این وحشی های گشنه نگذار!

پای گشنگی که باشد!

دیگه رگ و ... نمی شناسند!

پای منافع!

خوب باش!

تنها دوستت ات خودت هستی برای خودت!

کسی که می تونه کمک ات باشد!

در این دنیای وحشی های گشنه!

این رو در این سالها درک کردی!

940114

/ 0 نظر / 5 بازدید