سال گذشته یاد گرفتم

سال گذشته یاد گرفتم!

آرامش داشته باشی همه چی داری!

اگر ضیعف باشی قدرت نداشته باشی!
توان حفظ خواسته هایت رو نخواهی داشت!

همه به دنبال منافع خودشان هستند!
قربانی منفعت طلبی شخصی یا گروهی نشوی!

لحظات عمرت برای ساختن زندگی ات خیلی با ارزش است!
آنرا با حاشیه های بی ارزش و کارهای بی ارزش هدر ندهید!
چون دیگه تکرار نمی شود!
قابل جبران نیست!

ازدواج هم لازمه زندگی هست!
بنوعی کامل کننده زندگی هست!
بنایی برای تدوام آن!

همنشین مناسب داشته باش!
تا از زندگی ات خیر ببینی!
خودت هم همنشین مناسبی برای نیکان باش!

در هر زمینه شناخت و آگاهی مناسب کمک به تصمیمات بهتر می نماید!
شناخت و اگاهی لازم رو بدست بیار!
تا اعمالت هم مناسب باشد!

خودخواه نباش!
ببین آنچه می خواهی شرایط لازم اش رو داری!
مناسب ان هست!
بعد دست به انتخاب بزن!
با خودخواهی خودت و دیگران را آزار نده!
این یعنی دوست داشتن و آرامش که لازمه زندگی هست!

بچه و تربیت مناسب آن یک نعمت است!

سلامتی جاده مناسب برای تدوام زندگی مناسب است!
و...

/ 0 نظر / 40 بازدید