همانطور که تو خوبی خودت رو می خواهی

خوبی خودت رو بخواه!
همانطور که تو خوبی خودت رو می خواهی!
دیگران هم بدنبال خوبی خودشان هستند!
یا همان منافع!
اونها می گویند ما آنچه خوبی مان بود رو پیدا کردیم!
به آنچه خوبی مان بود رسیدیم!
تو مشکل داری!
قبول نمی کنی!
مشکل خودت هست!
تو خوبی ما نبودی!
خودخواهی خودت بوده!
منافع ما رو تامین نمی کردی و منافع دیگران رو!
اینها منافع ما و دیگران رو تامین می کند!
برای همه خوب هستند!
همه راضی هستند!
 تو هم بدنبال خب بودن و خوبی خودت باش!
خوبی خود و دیگران رو در نظر بگیر!
خوب باش!
940127

/ 0 نظر / 13 بازدید