مـن فـقـط تــو را مـی بـیـنـم

در وجود هر زن،دخـتـربچه ای را ببین
که از تـو فقط مهربانی و توجه می خواهد !
در آغوشش بگیر،نوازشش کن ...
خیالش را راحت کن که هسـتی،جایی نمی روی،
طوری رفتار کن که اطمینان حاصل کند
زن های دیگر برایت مهم نیستند !
وقتی با نگرانی مسیر نگاهت را دنبال می کند
برگرد و به لبخندی مهمانش کن و بگـو و به زبان بیاور
" مـن فـقـط تــو را مـی بـیـنـم "

/ 0 نظر / 5 بازدید