چند دل نوشته

گوه ها زمانی که می بینند دنبال کسی هستم واسه ما همه تو کف می شوند!
وقتی هم دنبال کسی نباشی!
فراغ می شوند!
این بیشعور ها اگر آدم بودند!
غار نشین نمی شدند!
می رفتند یکی رو بدبخت می کردند!
این گوه ها؟!
شرشون خدا بکند!
راحت میشه آدم!
خیری که ندارند!
به این گوه ها فکر نکن زندگی خودت نابود می شود!
بزار تو کف باشند سقط شند!
حیف آدم!
مثل این سالها دور باش!
برای بهتر شدن زندگی خودت تلاش کن!
از این وحشی ها دور باش!
خوی وحشی دارند!
برای سلامتی خودت دور باش!
940124

اینها هم بدشان نمی آید چورهای بیشتری به آنها اضافه شود!
بنر هم می زنند!
در این روزگار گشنگی!
از گشنه هر چی بر میاد!
هر چند گشنه هم به گوه خوردن خودش راضی هست!
940124

تفکر آدم می تونه تغییر کند!
اگر با مریم ازدواج نکنی کسی دیگه مهم توان زندگی کردن کنار هم است!
زندگی کردن!
بتوانی کنار هم زندگی کنی!
آره تفکر آدم تعییر می کند!
اما همین تغییر هم خیر باشد!
خوبی در اون باشد!
940124

اون نمی خواد ازدواج کند!
و گرنه با تغییر تفکرش می تواند زندگی دوباره داشته باشد!
نیازی ندارد!
نیازی به گند کشیدن زندگی اش توسط گشنه ها!
نیازی ندارد!
940124

حرف هایت رو به عشرت گفتی!
به شکل واقعی!
مثل یک جلسه خواستگاری رسمی!
همه واقعیت ها رو!
سخت بود!
سخت بود تحقیر شدن!
زجر آور برای نداشتن شرایط مناسب!
و گفتن شرایط خودم!
آبروی خودم رو بردن!
اما بهتر بود تا آبروی دیگران زیر سوال رود!
حداقل به یک آدم نزدیک گفتی!
به اون شکل دیگه می افتی آبرویت کمتر می رفت!
چون بین خودمون بود!
آرامش بیشتری داشتی!
اما بزار یکبار برای هیمشه آبروی آدم برود!
راحت می شود!
حرفش رو گفته تمام!
هر چند باید مراقب آرامش ات باید باشی!
اما اینها واقعیت های زندگی ات هست!
هر آنچه هست!
خوب و بد!
940124

دور باش!
از این شغال ها!
940124

/ 0 نظر / 12 بازدید