گاهی تا برای خودت اتفاق نیافتد

گاهی تا برای خودت اتفاق نیافتد!

نادانسته رفتارهایی رو انجام می دهی که متوجه می شوی وجه خوبی ندارد!

بعد به خودت می گویی حالا دانستی دیگران چرا این رفتارها رو در مقابل رفتار تو داشتند!

همین که اسم ناموس کسی رو بدون فکر به زبان بیاری بدون شناخت!

کلا اسم ناموس دیگران رو آوردن وجه درستی ندارد!

به هر انسان خانواده داری بر می خورد!

حالا دانسته یا ندانسته!

من 5 ماه هست با وجود اینکه اجازه حرف زدن به وحشی رو ندادم!

باز هم از این گوه خوری بوزینه ناراحت ام و بنوعی سرم رو نمی تونه بالا کنم!

بوزینه که بی شرم تر از حرف هاست و گرنه حتی فکر ناموس دیگران رو به ذهن نمی آورد!

یک روز آرامش ندارم!

این وحشی رو کی خط داده بعد یک عمر همسایه بودن که مثل جغد بودند سالی یکبار هم یاد آدم نمی افتادند یاد فامیل شدن افتادند!

اون هم این بوزینه های که از نسل شان کلا متنفرم!

تا دیروز هم آخورهایشان می گفتند چرا این بیرجندی ها از اینجا نمی روند!

حالا بیشتر فامیل ما با اینها وصلت کردند!

گفتم شاید طرف میگه چیزی که عوض داره گله نداره حتما اینها رو یکی بهش خط داده است!

بی شرف که زیادند!

من هم شتستم بوزینه رو تا هفت نسل بعدش یادش نرود!

هر چند پوست کلفت چاقو هم فرو کنی توش باز همون هست!

وحشی اشغال!

یک عمر مراقب این خانواده بودم!

به فکر خوبی شان هستم تنها!

اشغال دورشان نبوده!

میگه بد می بینی!

بهترین سالهای عمرم منو از همه چی محروم کردید!

بخاطر اصالتم!

دیگه بدی از این بدتر!

دیگه بدی از این بی ناموسی بدتر!

که بی شرف ها جرات کنند اسم ناموس ام رو بیارند!

940115

/ 0 نظر / 10 بازدید