به عنوان همسر

تو اونو مناسب زندگی خودت به عنوان همسر می خواستی!
با هم مناسب ترین بودی!
زندگی خوبی می توانستی داشته باشی!
اما اون خوبه!
شرایط زندگی های بهتر رو دارد!
می تونه با آدمهای بهتر زندگی کند!
اگر خودش بخواهد!
دور باش تا خودش انتخاب کند!
با علاقه ات مانع عالقه مند شدن او پایبند شدن به ادم مناسب نشو!
این راحتی خودت رو بدنبال داشته!
آرامش خودت که می توانی برای زندگی خودت بگذاری بعد سالها حاشیه!
این به نفع هر دوی شماست!
لااقل خودت!
این زندگی من هست!
بهتر بودنش رو می خواهم!
برایش تلاش کردم و می کنم!
اون منو نمی خواد!
یا شرایط اجازه نمی دهد!
یک واقعیت است که با خواستن متفاوت است!
هر دو به زندگی خودمان توجه کنیم!
برای هم حاشیه نشویم!
برای عرشیا هم بهتر!
آدم مناسب تر در زندگی اش باشد!
بهش فکر نکن!
خودش توان اداره زندگی اش رو تنهایی داشته در این سالها و دارد!
940124

/ 0 نظر / 14 بازدید