فردا که پیر بشی ناتوان کی می خواد مراقبت ات باشد با هزار ناتوانایی

فردا که پیر بشی ناتوان کی می خواد مراقبت ات باشد با هزار ناتوانایی!
در این دنیای وحشی های گشنه!
کی می خواد خرج زندگی ات رو بدهد!
940103
/ 0 نظر / 5 بازدید