نشوی رسوا همرنگ این وحشی ها نشو

کثافت از ریخت خودش و رفتار هاش و نتیجه اش بدم میاد!
صبح تا شب ور دل ماست!
میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!
این برعکس هست!
نشوی رسوا همرنگ این وحشی ها نشو!
به گفته نیچه حتی به شکار اژدها هم که می روی سعی کن مانند انها نشوی!
الاغ هم برای خودش شان دارد!
من که می دونم!
برو با هم شان خودت معاشرت کن!
940109

/ 0 نظر / 6 بازدید