نحس اند

وقتی از این وحشی ها،اشغال ها که حتی اسمشون رو آوردن ننگ و نفرت آور هست!
نحس اند!
دور شدی!
یک هفته ای مسائل خودت حل کردی!
چون دیگه به این اشغال ها محل نگذاشتی!
ریخت نحس شان در زندگی ات نبود!
زندگی ات به روال عادی برگشت!

هر چی بهتر فکر کنی!
بیشتر!
نهایت به جواب های مناسب تر نزدیک می شوی!
آنچه جواب یک مسئله هست!
به درست اش نزدیک شده است!
940124

/ 0 نظر / 10 بازدید