افکار ها رو بشناس

نگاه کن کی برایت داره فکر می کند!
افکار ها رو بشناس!
تا غافلگیر نشوی!
آسیب نبینی!
از خیر و شرش آگاه شوی!
نهایت خودت اختیار بادبانهای زندگی ات رو بدست بگیر!
تا حرکتی مقتدر و با فکر درست خودت داشته باشی!
مراقب افکار خودت و دیگران باش!
940102

/ 0 نظر / 5 بازدید