سودی نداشت

اون سالهای گذشته به سیگار رو آوردم!
8 سال!
فکر کردم برایم آرامش ایجاد می کنند!
بهم در انجام کارهای سخت ام کمک می کند!
اما خیلی راحت کنار گذاشتم در این 5 سال گذشته!
وقتی به دلیل اش پی بردم!
سودی نداشت!
تنها ریه هایم رو داغون کرده بود!
به شکلی بود ساعت 12 شب هم بود باید می رفتم سیگار بگیرم اگر تمام شده بود!
سر یک ماه با ورزش و تحمل ترک اش کردم و الان سالهاست دیگه در زندگی ام وحود ندارد!
940111

/ 0 نظر / 4 بازدید