در خانواده من هر کس حق انتخاب دارد

در خانواده من هر کس حق انتخاب دارد!

نه اجباری وجود دارد نه اصراری!

کسی که نتواند برای زندگی خودش تصمیم درستی بگیرد و انتخاب کند!

بهتر هست بهش فکر نکند!

تا توانش رو بدست بیاورد!

هیچ وقت اصراری نیست!

مهم اینه همیشه موفق باشند!

شادی و لبخند همراه شان باشد!

غیر این نه!

940115

/ 0 نظر / 16 بازدید