جملات زیبا

ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ
ﻣﺜﻞ ﺯﺭﺷﮏ ﻭ ﭘﻠﻮ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭ
ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ؛
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻦ
ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ
ﺍﻣﺎ ...
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ
ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﻭ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ،
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﻢ
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ...
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺻﻼ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﯾﻢ
ﭘﺲ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ !
قصه عشق ، انسان بودن ماست....
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست.
سرت را بالا بگیر ولبخند بزن
فهمیدن احســاس
کار هر آدمی نیست...!


هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.
{ پروفسور حسابی}چهار چیز را قبل از چهار چیز غنیمت بشمار: جوانی خود را، قبل از پیری و سلامتی خود را قبل از بیماری و بی‌نیازی خود را قبل از فقر و زندگی خود را قبل از مرگ.
حضرت محمد (ص)


بدبختی و خوشبختی ایام پیری نتیجه اعمال گذشته است.
(بنت بود)


«سـاعتِ زنــدگیـت را»،
بـه، «افــق»،آدمهــای
«ارزان قیـمت»، «کــوک نـکن»،
یــا،
«خـواب میمــانی»، «یا عقب» ...!


ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿـﻪﺍﻧــﺪ ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾـﮕــﺮ؛
ﻋـﻄــﺮﻫـــﺎ ﻭ ﺁﺩﻡﻫـــﺎ
ﻫــﺮﮐـﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺑــﻮﯾـﯽ ﻣﺘﻔـــﺎﻭﺕ :
ﮔــﺮﻡ
ﺗـﻠﺦ
ﺷــﯿﺮﯾﻦ
ﺳـــﺮﺩ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻄــﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑـﺰﻧﯽ
ﺑـﻮﯾـﺶ ﻣـﺎﻧــﺪﮔـﺎﺭﺗــﺮ ﻣﯽﺷــﻮﺩ.
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘـﻪﺍﻧــﺪ
ﺁﺩﻡﻫــﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑــﺪﺍﺭﯼ ﻣـﺎﻧـﺪﻧـﯽﺗــﺮﻧــﺪ
ﮔـﻮﯾـﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﻧﺰﺩﯾـﮑﯽ ﻟﻄﻒ ﻣــﺎﻧــﺪﻥ ﺭﺍ ﮐـﻢ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ...!

/ 0 نظر / 24 بازدید