خیلی ها کارها رو اگر عاقلانه انجام دهی

خیلی ها کارها رو اگر عاقلانه انجام دهی!
کمی فرصت برای عقل ات بگذاری!
که کاری کند!
فکری درست و منطقی!
دنیای بهتر و کم اشتباه تر خواهی داشت!
بهش فرصت بده!
عاقل باش!
931218

/ 0 نظر / 5 بازدید