در این آزمایش دوباره

با امثال این وحشی ها آدم با فکر و عاقل می خواهد!
و گرنه دزد و معتاد می شوی!
زندگی ات نابود می شود!
تنها بخاطر اشغال بودن اینها!
بیشعور بودن اینها!
فکر آدم نابود می شود!

در این آزمایش دوباره!
داشتی در فشار روحی دوباره سمت مواد مخدر می رفتی!
اتفاقی که در آن سالهای گذشته افتاد!
زمانی که با اون چور این مسائل پیش آمد!
هنوز مقاوم نشدی!
مراقب باش!
این شرایط دچار همان حماقت ها نشوی!

عاقل باش!
عاقلانه رفتار کن!
دچار حماقت نشوی!
این حماقت ها دردی دوا نمی کند!
940124

/ 0 نظر / 9 بازدید