این سالها وسیله آگاهی بهترت بود

5 سال زندگی ات اینجا تلف شد!

3 سال اونجا!

2 سال اونجا!

این همه سال هایی عمرت بود برای انتخاب یک نفر برای زندگی گذشت!

سالهایی که می توانست برای شناخت بهتر خودت گذاشته شود!

فراهم کردن شرایط داشتن یک زندگی مناسب!

شناخت بهتر زندگی!

ساختن آن!

نه این حاشیه ها!

حاشیه هایی که نه ارزش داشت نه تعلقی به زندگی ات داشت شکر خدا!

درس هایی داشت!

شناخت نسبت به خودت و دیگران و زندگی!

که باهاش زندگی رو بهتر می توانی داشته باشی!

برای منی که تجربه آنچنایی از زندگی نداشتم!

و کسی رو هم نداشتم راهنمایم باشد!

این سالها وسیله آگاهی بهترت بود!

94010

/ 0 نظر / 4 بازدید