مهم نهایت خوبی آدمهاست

هیچ چیز با ارزش تر از آرامش و سالهای عمرت نیست چون اینها با هم زندگی ات رو می سازند!
کسی که علاقه ای به زندگی کردن با آدم نداشته باشد!
دلیل نداره دنبال اش باشی!
این یک چیز دو طرفه است!
تمام!
عمرت تلف نکن!
به اندازه کافی از اینها دیدی!
هیچ چیز بالاتر از منافع شان برایشان نیست!
بهترین منفعت تو هم سالهای عمرت هست!
همیشه 5 سال گذشته یادت باشد!
این یعنی علاقه به خودت!
تو سعی خودت در حد توانت انجام دادی!
صادقانه دیگه کافی و تمام!
تا اینجا هم ضرر کردی!
عمرت ارزش بیشتری دارد برای ساختن زندگی ات!
سرمایه زندگی ات هست!
کسی که اینها رو درک نکند!
سلامت زندگی ات!
ازدواج با تو را!
تو را نخواسته!
نفعش در جایی دیگر بوده است!
مناسب تو نبوده است!
یا هر دو مناسب هم نبودید!
تمام!
به هر دلیلی!
مراقب باش!
مهم نهایت خوبی آدمهاست!
940122

/ 0 نظر / 11 بازدید