آرامش زندگی ام از بین رفت

بعد چند وقت آرامش سر یک اشتباه که سمت یکی از اینها رفتم!

آرامش زندگی ام از بین رفت!

دوباره گذشته کذایی با حرف های زشت و پلید های خودش تکرار شد!

چقدر دوست داشتم دیگه اینجا از زشتی خبری نباشد!

بهتر شدن باشد!

آرامش!

آنچه که برایش این سالها تلاش کردم!

چیزی نشده!

دور باش از این حاشیه ها!

به زندگی خودت ادامه بده!

برای سلامتی خودت!

این خوب هست!

اون بنده خدا که گناهی ندارد!

انگار بهت علاقه ندارد!

چرا خودت آزار میدهی و هم اون رو!

می دونی که وابسته نیستی!

انشاا... زندگی خوبی داشته باشد!

با رفتارهایت بدش رو نخواه!

تو که بدش رو نمی خواهی!

چیزی نشده!

تو زندگی خودت رو داری اون هم زندگی خودش!

نیازمند هم که نیستید!

که برای این کرکس ها بهانه جور کنی!

برای زندگی خودت تلاش کن!

زندگی اون به من چه ارتباطی دارد!

من که شرایط اونو ندارم!

چرا اسمش رو میاری و میگی بهش علاقه داشتی و داری!

اون زندگی خودش رو دارد!

شکر خدا نیازی ندارد!

تنهاست خدا برایش یک آدم خوب کنار گذشته هست!

تو که خودخواه نبودی!

که بخواهی دوباره خودخواهی ات تکرارش کنی!

خودخواه نباش!

بهانه دست وحشی ها نده!

انگار عقل کل هستند!

بیشعور ها!

تو که خودت بهتر می دانی و درک می کنی همه چی رو!

خودت رو بی آبرو نکن جلوی این بوزینه ها!

دعا کن مثل همیشه خوب باشد و موفق!

شاد باشد!

الهی!

به زندگی خودت توجه کن!

دور باش از این حاشیه ها!

وحشی ها!

عمرت مثل سالهای گذشته با این وحشی ها تلف نکن!

خوب باش!

940120

/ 0 نظر / 8 بازدید