در یک شهر غریب

وقتی چند تا خواهر و برادر داشته باشی!

ازدواج نکرده باشند!

در یک شهر غریب!

با قومیت هایی که تنها منافع خودشان برایشان مهم است گروه هایی با لهجه های متفاوت بدور از انسانیت!

نمی خوای با اینها رابطه داشته باشی!

نمی توانی به دلیل سالها زندگی و داشتن کار و ... این غربت رو رها کنی!

و دورت هم وحشی هایی داشته باشی بدتر از این غریب ها!

هر لحظه باید منتظر فرو ریختن این خانواده باشی!

فتنه گر های بی شرف وحشی در حال فتنه هستند!

شغال ها مکر می کنند!

تا مثل شغال منافعی بدست آورند و آرامش خانواده ای رو نابود کنند!

مثل این سالها!

940109

/ 0 نظر / 3 بازدید