940206

برای امنیت و آرامش خودت از هر وحشی دور باش!
این دو پای وحشی از هر موجودی خطرناک تر است!
چون بر حسب اختیار نه غریزه رفتار می کند!
با چیزی به اسم فکر و مکر و حیله زندگی می کند!
مراقب فکر شوم این دو پا باش تا آزار نبینی!
وحشی همیشه دور انسان هست!
ریخت یک اشغالی رو می بینم فکر نحس اش مثل لجن از پس قیافه نکبت اش خودنمایی می کند!
940206

تنها دور باش!
تا آرامش ات بر گردد!
در آرامش به زندگی بر گردی!
به خودت فرصت بده!
برای خودت ارزش قائل باش!
در این آرامش زندگی خودت رو بساز!
940206

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!
و گرنه اونها تو را از خودشان دور می کنند!
تحریم می کنند!
چون جزیی از منافع اونها نیستی!
زندگی ات رو خراب می کنند!
گشنه بد بدخت!
بیا منو هم بخور!
به زندگی من هم گند بزن!
به لجن بکش!
کون خودت و نمی تونی تمیز کنی!
بعد برای ما کس شدی!
نکبت وحشی!
940206

چه خیری از این اشغالها دیدی در زندگی ات!
که حالا انتظار داشته باشی!
شر نرسانند خیرشان پیش کش!
940206

برو زابلی بگیر!
فردا جلوی این جماعت کم نیاری!
عقده ای بار بیای!
تو دیگه برای من فداکاری نکن!
خودت آویزون بدبختی هستی!
یکی باشه مستقل باشه!
مرد باشه!
940206

تحمل کن!
37 سالت داره تمام می شود!
آدم هایی هستند تنهایی یک خانواده رو اداره کردند!
940206

نباید اونجا می رفتی هم خودت تحقیر می کردی هم خواهرت رو!
دیگه از تو گذشته!
خودت رو کوچک کنی!
940206

عده زیادی پشت رسیدن به یک خواسته وجود دارند!
دخالت دارند!
عده ای نفعی دارند!
عده ای به تفع شان نیست!
کلا منافع در میان هست!
940206

/ 0 نظر / 12 بازدید