کم کم داره سبیل ات در میاد محمد

کم کم داره سبیل ات در میاد محمد[چشمک]
باید به فکر شد[قلب][نیشخند]
دیگه کم میام !
شد مثل قبل از آبان 89 که وب رو راه انداختم!
آدمی مقرراتی!
موفق باشید!
نعمت شروع امثال دور شدن حاشیه ها برایم بود!
خدا رو شکر!
حاشیه جزیی از زندگی هست!
اگر نباشه زندگی زنده نیست!
ضبط شده هست!
مراقب باشیم!
درس بگیریم!
بشناسیم!
[لبخند]

/ 0 نظر / 10 بازدید