طبق عادت ما خراسانی ها!
خانه تکانی!
دیروز روز درخت کاری و برای ما خانه تکانی!
بهترین نکته اش این بود!
در هنگام خانه تکانی از ماسک تنفسی استفاده کنید!
نکات امینی رو رعایت کنید!
من هم در نظافت حساس!
وسواس خاصی دارم!
و هنوز خانه تکانی ادامه دارد!

930116