حرف هایت رو به هر اشغالی نگو!

شاید فردا تیشه شود به ریشه ات!

حتی آن که دوست دیروز یا دشمن  امروزت باشد!

941116