در این روزگار گرسنگی!
میان این همه آدم گرسنه!
همیشه اینو بیاد داشته باش!
اینجا جایی هست که زندگی می کنی!
با این گشنه ها!
همیشه یادت باشد!
مراقب باش!
941116