دوباره مثل اون سالها داری دچار حاشیه می شوی!
خودت رو در گیر می کنی!
سردرد و افتادن گوشه خونه!
زندگی نکردن!
تنها غصه و عمر تلف شدن و عذاب!
940116