داره بوی بهار میاد!
دلم مثل جونه ها برای بهار تنگ شده است!
همش دیگه میخواد بیرون باشم!
در هوای که دیگه سرمای زمستون رو ندارد!
یادمه سال پیش هم این جمله رو نوشتم!
یک سال دیگه گذشت!
یک بهار دیگه داره میاد!
عمرت به زیبای بهار!
از عمرت بدرستی استفاده کن!
این بهار عمر فرصتی برای شکوفایی ات هست!
931122