همه چی رو درست و منطقی بررسی و تحلیل کن!
فکر کن!
برای هر کاری!
گاهی فکر می کنی این فکر بهترین است!
درست هست!
اما بعد متوجه می شوی!
این ساختمان را بهتر هم می توان ساخت!
فکرت کامل نبوده است!
ساختمان مناسبی بساز!
تا یک عمر با آرامش در زیر سقف اش آسایش داشته باشی!
931123