دانش لازمه زندگی است!
مثلا می خواهی بروی خرید برای خونه!
باید شناخت و اگاهی داشته باشی این مایع ظرف شویی این خوبی ها و بدیها رو دارد!
مناسب هست یا نه!
این برنج به دلیل بهتر است!
این گوشت برای چی غذایی مناسب است!
و....
این قفل در جنس اش این است!
این نوع کلید رو دارد!
برای چه دری مناسب است!
این لباس پارچه اش این است!
از صبح این سوالات و تحلیل کردن ها شروع می شود!
همه اینها نیاز به دانش کافی دارد!
عقل برای درست کار کردن نیاز به شناخت درست و آگاهی دارد!
نیاز زندگی دانش است!
931123