یک هوای تازه!
پیاده روی!
می تونه فکرت رو بهتر کند!
آرامش!
در آرامش بهتر می توان فکر کرد!
تصمیم گرفت!
راه پیدا کرد!
تحلیل کرد!
درست و اشتباه!
931123