نمایشگاه کتاب بودم!
چند روزی دنبال کتاب های دوست داشتنی خودم!
علاقه من که هنر است!
سینما!
چیزی نبود که نداشته باشم!
قیمت کتاب ها چند برابر شده!
دو تا کتاب 500 صفحه ای خریدم شد با تخفیف 30 درصد 50 هزار تومان!
برای نرم افزارهایی تدوینم!
در حالی که می شد قبلا یک سال یا دو سال پیش زیر 10تومان هم خرید!
بهانه های خودشون رو دارند!
تحریم و...!
این هم از آینده کتاب خوانی ما!
کسی نداشته باشد باید بیسواد باقی بماند!
عقب تر از دیگران!
اونهایی که دارند بهانه ها برای اونها مهم نیست!
931125