هر ثانیه آدم فکر می کند!
مغر کار می کند!
عقل و فکر کنار هم در حال تحلیل و انتخاب هست!
آدمی موفق هست!
بدرستی از این دو استفاده کند!
بدرستی!
931127