داشتم ظرف می شستم!
مامان دیگه سنی ازش گذشته و بچه های دیگه هم خسته اند!
از سر کار میاند!
کار!
تلاش هایت زمینه موفقیت هایت هست!
زمینه شادابی خودت و زندگی ات!
هر تلاش یک قدم به جلو هست!
کلا کار بهت نشاط می دهد!
حالا شستن ظرف ها باشد!
یا سفر به فضا!
تلاش کن!
کار کن!
کار!
931127