گاهی کسی رو دوست داری!
سالها برایش وقت می گذاری!
اما زمان رفتن می رسد!
اون علاقه یک چیز پوچ برایت هست!
انگار نه انگار وجود داشته!
اصلا جز زندگی ات نبوده است!
نخواهد بود خدا رو شکر!
هر زیبایی زیبا نیست!
دوست داشتنی!
این یعنی اقتدار!
دوست داشتن خودت!
واقع بینی بهتر است!
931201