طرف بمب به خودش می بندد!
وسط مردم منفجر می کند!
تو دیگه از این وحشی چه بالاتر انتظار داری!
برای منافع!

940116