نفرت انگیز تر از این نیست!
حالم از ریخت نحس یکی بهم بخورد!
ریخت نحس اش یا وجود اشغالش به هر شکلی دور زندگی ام باشد!
خدا نصیب هیچ کس کند!
931201