یک نم بارون آمد!
خوشحال شدم!
با بچه ها تا ساعت 11 شب بیرون با بوی بارون نفس کشیدیم!
فوتبال بازی کردیم!
931129