در یک سفر باید با شناخت کافی حرکت کنید!
چون بدون شناخت شاید گرفتار طوفان شوی!
اکثر حوادث و مشکلات به دلیل شناخت نا کافی هست!
940116