دنیای قدرت و منافع هست!

این بازی تا دنیا هست ادامه دارد!

تنها جواب اینه خوب باشی!

همیشه قدرت داری!

هر چی بخوای داری!

برای خوب بودن تلاش کن!

خوب باش!

دور باش از بوزینه های وحشی!

برای سلامتی خودت!

با نام خوب از دنیا بری همه چی رو داری!

940115