آتش که به یک خرمن افتاد تر و خشک با هم می سوزند!

نباید خودت ایمن بدانی!

زندگی تو هم در خطر آتشی هست که روشن شده است!

940114