ای کاش اونقدر داشتم دست خانواده ام رو می گرفتم از اینجا می رفتیم!

تا زمان زنده بودن خرج شان را حتی در حد معمول می دادم!

راحت می شدم!

940114