باد به هر جهتی هست!

باد در جهت اونها باشد بوزد!

به سمت اقیلم دیگه باشد نوزد!

اینو بهش میگن منافع!

هر جایی هم هست!

بستگی به میزان وحشی بودن و گشنه گی دارد!

940114