یک غریبه رو زود می شود فراموش کرد!
چون دیگه باهاش رابطه ای نداری!
دخالتی در زندگی ات ندارد!
این نعمت است!
فامیل جلوی چشم ات هست برای همیشه!
اما این زجر همیشگی!
فراموشی!

931201