نفعی برای کسی نداشته باشی!
یا در راستای منافع اونها!
از بین می برند!
روابط بر اساس منافع هست!
باید منافع رو تامین کنی!
931202