گاهی یک نفر رو می خواهی باهاش قدم بزنی!
درد دل کنی!
صحبت کنی!
همکاری داشته باشی!
اعتماد کنی!
تنهایی!
ارزش اش رو داشته باشد!
931202