شاید یک نفر تنهایی تو رو پر کند!
تو هم می تونی تنهایی اونو پر کنی!
باید هر دو نفر این توانایی رو داشته باشند!
931202