سعی کن خوب باشی!
در هر شرایطی!
انسان عاقل و با اخلاق!
انسان دانا و فهمیده!
940113