طرف رفت مغازه محل!
دیدم 20 دقیقه ای نیامد!
یعنی چی!
می خواست بره آرایشگاه تمام شده بود!
اینجا که مغازه خوار بار بود!
خدا می دونه شاید دو نفری مذاکرات 5+1 داشتند!
گفتم بی شرمی ها بی علت نیست!
دو قلم جنس در یک روزی که آدم پر نمی زد دستش بود!
منم حساس ام در این موارد!
خیلی از این بی شرمی ها در این سالها دیدم!
الان که بی شرمی اسمش نیست!!!
همش در ماهواره نیست این واقعیت جامعه است!
مذاکره هست!
931203